top of page
איקונים טבלה-01.png

מה הקשר בין פנסיה לעצמאים לבין תורת האילוצים?

איקונים לאתר-01.png

החל משנת 2017 חלה חובת הפקדה לעצמאים. חובה זו מגדירה: מהו התחשיב לקביעת גובה ההפקדה החודשית לחיסכון של העצמאי; אילו עצמאים חייבים בהפקדה וכן אילו הטבות קיימות לצד חובה זו.

 

בכל פעם שמגיע אליי עצמאי לייעוץ, אני נזכרת בקורס "ניהול התפעול" במסגרת לימודי התואר השני באוניברסיטה. אחד הנושאים שנלמדו בקורס "תורת האילוצים". כאשר עצמאי נדרש לקבל החלטה על חיסכון פנסיוני, גובה החיסכון החודשי ובחירת המוצר ייקבעו בהתאם למספר אילוצים העומדים בפניו:

1. החובה החוקית להפקדה תסייע לנו להגדיר מהי ההפקדה המינימלית שיש להפנות לחיסכון פנסיוני. 

2. הרצון לנצל את מלוא הטבות המס הניתנות לעצמאי, עשוי להביא  להפקדות גבוהות יותר מגובה ההפקדה החוקית. לרוב נרצה לשלב הפקדה  לקרן השתלמות. ההפקדה לחיסכון הפנסיוני עבור עצמאי מאפשרת ליהנות מהטבות מס של ניכוי, זיכוי בהפקדה ופטור ממס על הרווחים לאורך שנות החיסכון.​​

​3. קביעת הצורך בכיסוי ביטוחי המשולב בחיסכון, כגון שארים (כיסוי למקרה מוות) ונכות (כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה), אף הם יכתיבו את גובה ההפקדה וגם את סוג החיסכון הפנסיוני.​

​​4. לרוב, לעצמאים מאוד קשה לוותר על הכנסה היום, ושמירת הכסף לעתיד. תנודות בזרם ההכנסה; אי וודאות וזכויות סוציאליות מצומצמות יחסית לשכיר – כל אלה הם חלק בלתי נפרד מחייו של העצמאי ועל כן קיימת דילמה תמידית עד כמה כדאי "לנעול" כספים לעתיד. עצמאי חייב להחליט על גובה ההפקדה בהתאם למצבו הפיננסי השוטף תוך ניסיון לאמוד את ההכנסות העתידיות של העסק.

איקונים חץ למעלה וטבלה-01-01.png
איקונים שיחה-01.png

5. בכל ייעוץ עולה השאלה: "איזו הכנסה חודשית אתה שואף שתהיה לך בפרישה?". זו שאלה שרוב העצמאים (ובכלל מיועצים צעירים) מתקשים לענות עליה. יחד עם זאת, כאשר מוצגות סימולציות לפרישה, לעצמאי קל יותר להבין את חשיבות החיסכון החודשי בגיל צעיר ובכך לוותר על הכנסה היום ושמירת כסף לעתיד

כמובן שקיימים אילוצים נוספים, שרלוונטיים לכל  חוסך – כך למשל מצב רפואי, מצב כלכלי, תוכניות לעתיד ועוד.

בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, ניתן להגיע להחלטה המיטבית לחיסכון פנסיוני בשילוב ביטוחים, עבור עצמאיים.

bottom of page