top of page

לפנסיה שלך יש צבע 

אם אתם נמצאים ממש לפני פרישה, זה בדיוק הזמן לבדוק את "צבע הכסף" של החיסכון הפנסיוני שלכם. אז איזה גוונים יש בחיסכון שלכם? תגמולים הוניים, תגמולי קצבה לפני 01/01/2000, פיצויים פטורים, פיצויים ברצף קצבה, פיצויים הוניים, כספי פרט, כספים שהופקדו לפי תיקון 190 ועוד ועוד. "שכבות" שונות של צבע נוצרו לאורך השנים בשל שינויים במוצרי החיסכון הפנסיוני ובתקנות המיסוי הקשורים בחיסכון הפנסיוני.​​

קיימת חשיבות רבה למיפוי מדויק של כספי החיסכון הפנסיוני לפי הצבעים השונים, שכן מיפוי זה עשוי להביא לחיסכון כספי משמעותי. הנה מספר דוגמאות:​​

לרופאה בכירה בת 67 שהגיעה לייעוץ פרישה, סך הקצבאות שלה הסתכמו לכ- 25,000 ₪ . כמובן שקצבה כזו היא חייבת במס. הוחלט כי סכום כולל של 300,000 ₪,  תגמולים שהופקדו לקצבה לפני 01/01/2000,  לא יתורגמו לקצבה. תגמולים קצבתים שנצברו בחיסכון פנסיוני עד ל-01/01/2000, ניתן למשוך אותם בפטור ממס ועל כן, במקרה של אותה רופאה, לא כדאי היה לממש קצבה כנגד כספים אלה, שכן הקצבה הייתה חייבת במס.

לפסיכולוגית בת 65, שהגיעה לייעוץ פרישה, התגלה בחיסכון שלה צבירות של 70,000 ₪ כספי פיצויים ממעסיק קודם שלא טופלו מול פקיד שומה במעמד עזיבת עבודה ("פיצויים דחויים למס"). בפוליסה הופיעה הערה, שכספים אלה לא ישוחררו למבוטחת עד להצגת אישורי פקיד שומה. איתור כספי פיצויים שלא טופלו מול פקיד שומה במעמד עזיבת עבודה, עשויים לעקב את הטיפול בבקשה שלכם לקצבה. תכנון מקדים של הפרישה, וטיפול מקדים בכספים כאלה, יאפשר לכם לממש בקלות רבה יותר את הקצבה מבלי לפספס תשלומי קצבאות בגלל מסמכים חסרים.

מנהל בתחום ההייטק, בן 66 שהגיע לייעוץ, גילה שקיימים לו כספי פיצויים פטורים ממס ממעסיקים קודמים. כספים אלה ניתנים למשיכה, בניכוי מס על הרווחים שנצברו ממועד קבלת הפטור על הפיצויים. ככל שהיה מבקש לממש אותם כקצבה, כספים אלה היו הופכים לקצבה חייבת במס ולמעשה, הפטור ממס שקיבל על כספים אלה, היה בגדר "בזבוז" של פטור.

ייעוץ פרישה ותכנון פרישה רצוי שיעשה על ידי גורם המחזיק ברישיון לייעוץ פנסיוני.  בעלי רישיון לייעוץ פנסיוני יבצעו מיפוי מדויק של "צבע הכסף" ויסייעו לכם להגיע להחלטה המיטבית לאופן מימוש הכספים השונים

איקונים צבע 3-01.png
איקונים צבע 3-01.png

דוגמא לניתוח תיק לפי "צבע הכסף" המתקבל מחברת ביטוח:

ניתוח תיק.PNG.png

דוגמא לניתוח תיק לפי "צבע הכסף" המתקבל במסלקה הפנסיונית:

מיסוי הכשרה ותיקה.PNG.png
bottom of page