top of page

קיבוע זכויות 

הגיע הרגע הגדול ואתם פורשים לגמלאות. לפרישה זו היבטים משמעותיים הן בפן המנטלי והן בפן הכלכלי.

עם הגעתכם לגיל הפרישה החוקי (אישה – גיל 62 -65, גבר – גיל 67) , עומד לרשותכם "סל" של פטור אותו ניתן לממש במידה והתחלתם לקבל קצבה ממקור פנסיוני. נכון לשנת 2022 הסל הזה עומד על 810,576 ₪. בכדי לממש את הפטור נדרש להגיש טופס הנקרא "קיבוע זכויות", טופס 161 ד.

מילוי טופס "קיבוע זכויות" הוא חד פעמי וכשמו כן הוא, אתם מקבעים את החלטתכם בנוגע לאופן מימוש הפטור. על כן, רצוי להגיש טופס זה רק לאחר התייעצות עם בעל מקצוע.

קיימות 3 אפשרויות לאופן מימוש הפטור (כמובן שניתן לשלב בין האפשרויות):

  1. קבלת פטור על הקצבה – סל הפטור הנוכחי של 810,576 ₪ (2022) שקול לקצבה פטורה של 4,606 ₪. אם למשל הקצבה שלכם היא 10,000 ₪, מתוך קצבה זו, סכום של 4,503 ₪ יהיה פטור, וחיוב במס יעשה על היתרה, כלומר על 5,497 ₪. המס יחושב לפי מדרגות מס הכנסה ובשקלול נקודות הזיכוי להן אתם זכאים.​

  2. היוון קצבה – קיימת אפשרות למשוך סכומים המיועדים לקצבה בצורה של היוון (משיכה חד פעמית). היוון קצבה אפשרי בתנאי שלאחר ההיוון קיימת לכם קצבה מזערית (4,606 ₪ נכון לשנת 2022).

  3. מימוש מענקים – משיכת פיצויים ב-32 שנות העבודה האחרונות, פדיון ימי מחלה, מענק הסתגלות ועוד, ישולמו בפטור (עד התקרה) ויקזזו את אותו סל שמגיע לכם. יש לציין כי הקיזוז יעשה לפי תחשיב של כל 1 ₪ מימוש, הפגיעה היא 1.35 ₪ עם הצמדה למדד.

תכנון פרישה נכון יביא לחיסכון מס משמעותי וכן להתאמה מרבית של הצרכים שלכם בעת הפרישה. בטרם חתימה על טופס "קיבוע זכויות" מומלץ להתייעץ ולבחון את החלופות השונות על ידי חישוב האופטימום הלוקח בחשבון את הצרכים האישיים, את סוגי החסכונות הקיימים, ןאת ואפשרויות המיסוי השונות.

קיבוע זכויות.PNG
bottom of page